ایکارسو توسط سرورهای قدرتمند هاست وب رمز میزبانی میشود.