بسته پایه

شش ماهه

120 هزار تومان
 • 1 تصویر برای تصویر شاخص و 1 تصویر داخل محتوا
 • 1 لینک فالو و 1 لینک نوفالو
 • درج در صفحه ریپورتاژ
 • عدم نمایش در صفحه اصلی

بسته معمولی

دائمی

200 هزار تومان
 • 1 تصویر برای تصویر شاخص و 1 تصویر داخل محتوا
 • 1 لینک فالو و 1 لینک نوفالو
 • درج در صفحه ریپورتاژ
 • عدم نمایش در صفحه اصلی

بسته حرفه ای

دائمی

300 هزار تومان
 • 1 تصویر برای تصویر شاخص و 3 تصویر داخل محتوا
 • 2 لینک فالو و 2 لینک نوفالو
 • درج در صفحه ریپورتاژ
 • نمایش در صفحه اصلی